ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม โหลด แลก ลุ้น รอบที่ 1


ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI x Gentle monster มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ธมนณ์วรรณ์ ไกรสินธุ์

2. Kitti Kanpiromkul

ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI Nova 5T มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 30 รางวัล

1. ภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์

2. สิทธินนท์ สุรบุตร

3. Apichaya Amornkosit

4. ปัญญา สมผิว

5. พรวิภา ภวโชติปัญญา

6. nuntiya kumtasin

7. Nathapong Pranpanitlert

8. ปวีณา บุญช่วย

9. Nathanon Srion

10. ชนิสรา สีหมอก

11. ทัตพิชา จิรกาลสวัสดิ์

12. สิทธณัฐ กางอิ่ม

13. พิฆเนศร คูหาทัสนะดีกุล

14. บุญธิดา ปฏิสนธิเจริญ

15. phagamard sawangchote

16. Raynukar Saijalern

17. วรพรรณ นวลศรี

18. สุธินันท์ แซ่พ่าน

19. รัชนี รติกุลธนทรัพย์

20. nunthpak sakultanonchai

21. พรเพ็ญ พัฒน์ธนญานนท์

22. Ladiiz Kajane

23. นาวี วารีทิพย์ขจร

24. Pichamon Lardjilawat

25. Nutthawut Waicharoen

26. ผู้ชายโชคร้ายเรื่องความรัก เกลียดนักคนหลอกลวง

27. ชิณณวรรธน์ เกตุทอง

28. ฐิติกร บัวงาม

29.Sakchai Pandoung

30. อมรเทพ เปี้ยจำปา

ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI Y9 Prime 2019 มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 2 รางวัล 

1. aukkarawat siripongthana

2. เศวตพล ศักดิ์สิริโอฬาร

ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI GT2 มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 11 รางวัล 

1. สิรกาญจน์ ลิ้มเจริญ

2. ธีระพงศ์ ชวะโนทย์

3. สามารถ สารบรรณ

4. ประสิทธิ์ แซ่อึ้ง

5. นิรมล จันฟัก

6. Sukanya Sriprom

7. Monetaratn Rattanasirisakul

8. Suttisak Kongpongpeeti

9. ภาริน สุขปราการ

10. ธนิศ สงกรานต์

11. Teywin Intarasawang

ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI FreeBuds 3 มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 10 รางวัล 

1. ฐิติพล เชียงทอง

2. อนาคิน พูนศิริ

3. Yao  Chan

4. Doungdao Janhom

5. Athiwat Pramarkoon

6. Chanika Kittikul

7. ปานชนก มหาวงษ์

8. วราภรณ์ เลาหภักดี

9. เอก ขวานบิ่น

10. จักรพันธ์ พัฒน์จันทร์

ผู้โชคดีได้รับ HUAWEI Band4 มูลค่า 999 บาท จำนวน 25 รางวัล 

1. พรพรหม อัศวณรงค์

2. วรเทพ จิตรกรรมไทย

3. Rommy Chichi

4. คุณวราวุฒิ ทองชูใจ

5. ชนินทร์ อินทรปัญญา

6. Panny TN

7. วิภูภัทร์ ชมถาวร

8. รัชพล ศิริเศรษฐ์

9. สนธยา เที่ยงขุน

10. สมเกียรติ ดำรงพิริยกุล

11. AUCHARA SINGTAWEESAK

12. ปรมัตถ์ อภิรติกุล

13. SUPPAKIT PORAYANEE

14. sirirat supanichvit

15. ชุลีกร ธนธิติกร

16. Thanakorn Meepornpadungkiat

17. กาญจนา สุดเสน่ห์

18. Darunee Bunma

19. ศุภกฤต วิเศษจิรกาล

20. จักรกฤษณ์ เอกทัศน์

21. ธนกฤต เลิศสำอางค์

22. samittha fueangfupong

23. เรวัต ชีวาพัฒนานุวงศ์

24. Got Taweesak

25. มณิชญา ก้านทอง

เงื่อนไข

1. รายงานตัวรับรางวัล

1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น

1.2 ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลกลับไปทางเบอร์ติดต่อที่ได้ทำการสมัครสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดสไว้ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563 (9.00 น.-17.00 น.) เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการรับรางวัล

1.3 หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวหรือติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และบริษัทฯ จะจัดสรรให้กับรายชื่อสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการแจ้งให้ผู้โชคดีทราบถึงสถานที่ วันและเวลาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกไว้

2.  ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544  โดย

2.1 ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อ บ.แรบบิทรีวอร์ดสจำกัด เลขที่บัญชี 118-5-139795

2.3 ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

2.4 ส่งเอกสารมาที่ support@rabbit.co.th (พร้อมแนบภาพหน้าโปรไฟล์บัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส แนบส่งมาด้วย)

2.5 ทางแรบบิทรีวอร์ดส จะส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจดหมายแจ้งรับรางวัลกลับไปทางอีเมล์บัญชีสมาชิก

หากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน

3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับรางวัล

3.1. มารับด้วยตนเอง เอกสารได้แก่

 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี: รับรองสำเนาถูกต้อง

 - จดหมายแจ้งรับรางวัลที่ทางแรบบิท รีวอร์ดส ส่งไปให้ผู้โชคดีทางอีเมล์บัญชีสมาชิก
 
3.2. ไม่ได้มารับด้วยตนเอง เอกสารได้แก่

 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี

 - จดหมายแจ้งรับรางวัลที่ทางแรบบิท รีวอร์ดส ส่งไปให้ผู้โชคดีทางอีเมล์บัญชีสมาชิก

 - ใบมอบอำนาจ

 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน :  รับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง

หมายเหตุ:

1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

1.1 หากผู้ได้รับรางวัลไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวันและเวลาที่ระบุไว้

1.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท

1.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล

1.4 กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ตามแต่วิธีการของบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

กรุณาติดต่อ “ศูนย์บริการแรบบิท รีวอร์ดส” หมายเลข 02-618-3777 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 09.00-18.00 น. 

** ใบขออนุญาตเลขที่ 932-936/2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา