U City: รับ 10 สิทธิ์ลุ้นทริปเบอร์ลินเยอรมันนี 6 วัน 5 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง
ยูซิตี้
10 พอยท์
เหลือเพียง 0 เท่านั้น
หมดเวลาในอีก

แลก 10 พอยท์ เพื่อรับ 10 สิทธิ์ลุ้นทริปเบอร์ลินเยอรมันนี 6 วัน 5 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง

• รับ 10 สิทธิ์ลุ้นรางวัล สามารถแลกสิทธิ์ได้ผ่านช่องทาง www.rabbitrewards.co.th หรือ Mobile Application เท่านั้น

• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัล :

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 208,791 บาท รวมมูลค่า 208,791 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน Turkish Airlines ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-เบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 146,800 บาท, ค่าห้องพักที่เมืองเบอร์ลินและอาหาร ประเทศเยอรมันนี 6 วัน 5 คืน มูลค่า 61,991 บาท)

รางวัลที่ 2 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รางวัลที่ 3 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 75,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รางวัลที่ 4 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 256 รางวัล รวมมูลค่า 358,791 บาท

การจับรางวัล : จับรางวัลวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

2. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

4. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือมีส่วนประกอบเป็นเงินสดแต่อย่างใด

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทในเครือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “บีทีเอส”, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

8. บริษัท ฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ 

9. รางวัลตั๋วโดยสาร 2 ที่นั่ง จะต้องเดินทางในวัน เส้นทาง และเที่ยวบินเดียวกัน สำรองที่นั่งในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน (ไม่สามารถแยกเดินทางได้) โดยค่าธรรมเนียม ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

10. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี ผู้โชคดีไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเส้นทางการบินอื่น 

11. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น นับจากวันที่แจ้งสำรองที่นั่ง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีจะต้องติดต่อเพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 30 เมษายน 2562 และออกตั๋วโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินและจะไม่สามารถสำรองที่นั่ง และออกตั๋วโดยสารได้หากไม่มีที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสาร (booking class) ที่สายการบินฯ กำหนด / สายการบินจะออกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โชคดีเมื่อผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ประสงค์ทางอีเมลที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

12. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th ในวันที่ 31 มกราคม 2562


ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 1831/2561


สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ