ยู ซิตี้ : รับ 10 สิทธิ์ลุ้นทริปโปแลนด์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ยูซิตี้
10 พอยท์
หมดเวลาในอีก

รับ 10 สิทธิ์ลุ้นทริปโปแลนด์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

• รับ 10 สิทธิ์ลุ้นรางวัล สามารถแลกสิทธิ์ได้ผ่านช่องทาง www.rabbitrewards.co.th หรือ Mobile Application เท่านั้น
• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดของรางวัล
ของรางวัล :
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวโปแลนด์ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 219,142 บาท (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน Turkish Airlines ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-โปแลนด์ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 146,800 บาท แพ็คเกจห้องพักที่โปแลนด์ 7 วัน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าและรถรับส่งสนามบิน-ที่พัก มูลค่า 72,342 บาท)
รางวัลที่ 2 บัตรคะแนนสะสมเพื่อใช้เติมบัตรแรบบิทของผู้โชคดี สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 15,000 บาท (ซึ่งสามารถใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้าและ/ หรือบริการ และ/หรือ ส่วนลดต่างๆ กับร้านค้าที่ร่วมกับบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้)
รางวัลที่ 3 บัตรคะแนนสะสมเพื่อใช้เติมบัตรแรบบิทของผู้โชคดี สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท (ซึ่งสามารถใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้าและ/ หรือบริการ และ/หรือ ส่วนลดต่างๆ กับร้านค้าที่ร่วมกับบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้)
รางวัลที่ 4 บัตรคะแนนสะสมเพื่อใช้เติมบัตรแรบบิทของผู้โชคดี สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ จำนวน 200 รางวัล ๆ ละ 300 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท (ซึ่งสามารถใช้คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้าและ/ หรือบริการ และ/หรือ ส่วนลดต่างๆ กับร้านค้าที่ร่วมกับบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้)
รวมของรางวัลทั้งสิ้น 256 รางวัล รวมมูลค่า 369,142 บาท
การจับรางวัล : จับรางวัลวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
2. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
7. กติกาการตัดสิน ทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อของผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
8. รางวัลตั๋วโดยสารเครื่องบิน 2 ที่นั่งของรางวัลที่ 1 จะต้องเดินทางในวัน เส้นทาง และเที่ยวบินเดียวกัน (ไม่สามารแยกเดินทางได้) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนสายการบินได้ โดยค่าธรรมเนียม ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ผู้โชคดีของรางวัลที่ 1 จะต้องเดินทางภายใน 1 ปี นับจากวันที่แจ้งสำรองที่นั่ง (ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวโปแลนด์ จะต้องติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 31 กรกฏาคม 2562) และจองตั๋วโดยสารขึ้นอยู่จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และจะไม่สามารถสำรองที่นั่งและจองตั๋วโดยสารได้ หากไม่มีที่นั่งในรหัสชั้นโดยสาร (booking class) ที่สายการบินฯ กำหนด ซึ่งสายการบินจะออกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โชคดี เมื่อผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ประสงค์ทางอีเมล์ ที่บริษัทฯให้ไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ตั๋วโดยสารเครื่องบินดังกล่าว ไม่สามารถร่วมสะสมไมล์กับรายการใดๆ ได้
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากผู้โชคดีถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศ หรือไม่ได้รับการอนุมัติวิซ่าจากสถานทูตฯ ทั้งนี้ผู้โชคดี จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ในการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ที่นอกเหนือจากรายการในแพ็คเกจทัวร์) รวมทั้งต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศของตนเองตลอดการเดินทาง
10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการนำภาพถ่ายของผู้โชคดีและภาพจากกิจกรรมนี้ไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้โชคดี
11. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 288/2562

สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ