ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Samsung: Get free 1 chance to win Samsung products value 120,770 THB 5 prizes in total

โหลดแลกลุ้นกับ RABBIT REWARDS 📱💻
9
points
Promotion Period
30/11/21 - 31/12/21
Description

*Redeem only 9 points only via application
to get free 1 chance to win Samsung products
value 120,770 THB 5 prizes in total 
Click Here

#ซัมซุง


Draw lots on 19 January 2022

Announce prizes on 24 January 2022

Terms

• สมาชิก Rabbit Rewards มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม
• (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้
• ของรางวัลไม่สามารถตัด ทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นหรือเงินสดได้
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
• พนักงานบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม bit.ly/32Korf0

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.