ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Bangkok Airways: Get 1 chance for free Bangkok-Phuket Ticket (round trip) for 2 seats value 22,880 THB

เที่ยวฟรีทั่วไทย กับ Rabbit Rewards
100
points
ONLY 94249 ITEMS LEFT
Promotion Period
01/03/21 - 30/04/21
Description

*Redeem only 10 points via application Click Here

Redeem 100 points to get 1 chance for free Bangkok-Phuket Ticket (round trip) for 2 seats value 22,880 THB

#บางกอกแอร์เวย์ส

*Apple is not a sponsor for this activity.

Terms
  • ผู้โชคดีกรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารให้กับผู้ที่นำบัตรรางวัล(ฉบับจริง)มาแสดงกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยสามารถติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานขายของบริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ 

  • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัล ซื้อขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถขอคืนเงิน, เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือชื่อผู้โดยสารได้

  • การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในช่วงวันที่  24 – 28 กรกฎาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และวันหยุดต่อเนื่อง)

  • สำรองที่นั่งในราคาชั้นประหยัด และ กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างก่อนการสำรองที่นั่ง 

  • ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ตามที่สายการบินฯ กำหนด

  • ผู้รับรางวัลจะต้องชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด 2,544 บาท/รางวัล ดังนี้

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (1,144 บาท/รางวัล)

Similar Items

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.