ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Thai Lion Air: Get 1 chance for free round-trip domestic ticket for 2 seats value 30,000 THB

เที่ยวฟรีทั่วไทย กับ Rabbit Rewards
100
points
ONLY 93913 ITEMS LEFT
Promotion Period
01/03/21 - 30/04/21
Description

*Redeem only 10 points via application  Click Here

Redeem 100 points to get 1 chance for free round-trip domestic ticket for 2 seats value 30,000 THB

#ไทยไลอ้อนแอร์

*Apple is not a sponsor for this activity.

Terms

  • บัตรอภินันทนาการใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์(เที่ยวบิน SL) สำหรับ 2 ท่าน โดยต้องเดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากครบกำหนดแล้วสิทธิ์บัตรอภินันทนาการนี้ถือเป็นโมฆะ

  • บัตรอภินันทนาการไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสานการบินเป็นที่สิ้นสุด

  • ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเดินทางได้ : 03 มิ.ย. -06 มิ.ย. 64 / 23 ก.ค. - 29 ก.ค.64 / 12 ส.ค. -15 ส.ค. 64

  • บัตรอภินันทนาการนี้ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 025299832 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30) อีเมล์ : Complimentary@lionairthai.com

  • บัตรอภินันทนาการไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันการเดินทาง ผู้โดยสารต้องชำระค่าภาษีสนามบินหลังจากการสำรองที่นั่งภายในระยะเวลา 3 วัน ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารท่าอากาศยาน พร้อมทั้งแสดงบัตรอภินันทนาการและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทาง

  • หลังจากการสำรองที่นั่งเรียบร้อย ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง/เที่ยวบิน/ชื่อผู้เดินทางได้

  • บัตรอภินันทนาการไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือขโมย

  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการออกบัตรโดยสาร หากบัตรอภินันทนาการไม่สมบูรณ์ หรือมีการขีด ลบ ขีดฆ่า

  • สายการบินขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • บัตรอภินันทนาการจะต้องทำการจองและเดินทางภายในวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค.2564

Similar Items

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.