ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
หนังสือแจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 95)
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
เรื่อง

แจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง ของ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด

เรียน

ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การส่ง การโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้


บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯจะดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านให้ไว้ต่อไป


ดังนั้น เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โดยท่านสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th/rr/privacy ขอท่านโปรดใช้เวลาในการทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อบริษัทฯได้ที่ dpo.rr@rabbit.co.th บริษัทฯจะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯจะพิจารณาแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม (หากมี) และดำเนินการตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ


บริษัทฯขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา